شرکت های تابع


 • شرکت ملی نفت و گاز خوزستان
 • شرکت ملی نفت و گاز فارس
 • شرکت ملی نفت و گاز بوشهر
 • شرکت ملی نفت و گاز بندرعباس
 • شرکت ملی نفت و گاز ماهشهر

شرکت های تابع


 • شرکت ملی نفت و گاز خوزستان
 • شرکت ملی نفت و گاز فارس
 • شرکت ملی نفت و گاز بوشهر
 • شرکت ملی نفت و گاز بندرعباس
 • شرکت ملی نفت و گاز ماهشهر

شرکت های تابع


 • شرکت ملی نفت و گاز خوزستان
 • شرکت ملی نفت و گاز فارس
 • شرکت ملی نفت و گاز بوشهر
 • شرکت ملی نفت و گاز بندرعباس
 • شرکت ملی نفت و گاز ماهشهر