پروژه ها

HSE
سپتامبر 20, 2022
مزیت های رقابتی اصلی شرکت POMC
سپتامبر 20, 2022

پروژه های POMC

 • توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای 6، 7 و 8 (خشکی) – فازهای 1 تا 10 (دریایی)

  • EDMS • CMMS • RBI
 • تاسیسات خشکی فاز 15 و 16 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

  •مدیریت, کنترل پروژه, اجرا • مهندسی • ابزارها ، تجهیزات, مواد مصرفی • راه اندازی و فعالیت های شروع راه اندازی
 • توسعه ی میدان گازی فاز12 پارس جنوبی ، تاسیسات خشکی

  • نظارت پیش از راه اندازی، راه اندازی و شروع راه اندازی پروژه EPC3 شامل 6 Train فرآیندی (GTU)، 3 SRU و TGTU • فاز12 تعمیرات و نگهداری
 • توسعه ی میدان گازی فاز19پارس جنوبی ، تاسیسات خشکی

  • خدمات مهندسی و ICAPS
 • - خدمات HSE

  • نظارت بر پیش راه اندازی ,راه اندازی و شروع عملیات تست عملکرد و نگهداری
دانش و مهارت کادر اصلی کارکنانمان ، درکنارهم ، توانایی عملیات ما را بهبود وارتقا می دهد.
فارسی