مزیت های رقابتی اصلی شرکت POMC

پروژه ها
سپتامبر 20, 2022
استراتژی ، ماموریت ، چشم انداز
سپتامبر 20, 2022
 

دانش و مهارت کادر اصلی کارکنان ما ،توانایی عملیاتی ما را بهبود بخشیده و ارتقاء داده است

ما تیمی هستیم متشکل از :

• کارشناسان با بیش از 20 سال سابقه بهره برداری، عیب یابی و انجام تکمیل پالایشگاه.

• متخصصان، مهندسان و مدیران توانمند با سابقه پروژه های متعدد ، از ابتدا تا انتها پروژه ، که در راه اندازی و تولید مراحل مختلف پالایشگاه ها ، مشارکت داشته اند.

• از طریق پروژه های «توسعه میدان گازی» ما بیش از 10 سال با هم کار کرده ایم و دانش کاملی از اجرای پروژه به دست آورده ایم.

دانش و مهارت کادر اصلی کارکنان ما ،توانایی عملیاتی ما را بهبود بخشیده و ارتقاء داده است

Competitive Edge of POMC :قابلیت های رقابتی POMC

• تجربه غنی در مدیریت نظارت بر پیش راه اندازی، راه اندازی و شروع عملیات راه اندازی، تست عملکرد، بهره برداری و نگهداری

• اتخاذ آخرین تکنیک ها

• تیم اختصاصی از متخصصان

• مدیریت یکپارچه دارایی ها

 

دانش و مهارت های کادر اصلی کارکنان ما با هم توانایی عملیات ما را بهبود بخشیده و ارتقاء داده است

ما تیمی هستیم متشکل از :

• کارشناسان با بیش از 20 سال سابقه بهره برداری، عیب یابی و انجام تکمیل پالایشگاه.

• متخصصان، مهندسان و مدیران توانمند با سابقه پروژه های متعدد ، از ابتدا تا انتها پروژه ، که در راه اندازی و تولید مراحل مختلف پالایشگاه ها ، مشارکت داشته اند.

• از طریق پروژه های «توسعه میدان گازی» ما بیش از 10 سال با هم کار کرده ایم و دانش کاملی از اجرای پروژه به دست آورده ایم.

دانش و مهارت کادر اصلی کارکنان ما ،توانایی عملیاتی ما را بهبود بخشیده و ارتقاء داده است

Competitive Edge of POMC :قابلیت های رقابتی POMC

• تجربه غنی در مدیریت نظارت بر پیش راه اندازی، راه اندازی و شروع عملیات راه اندازی، تست عملکرد، بهره برداری و نگهداری

• اتخاذ آخرین تکنیک ها

• تیم اختصاصی از متخصصان

• مدیریت یکپارچه دارایی ها

فارسی