فاز 15-16

فاز 6-7-8
سپتامبر 20, 2022

تاسیسات خشکی فاز 15 و 16 توسعه میدان گازی پارس جنوبی

نظارت پیش از راه اندازی، راه اندازی وشروع راه اندازی

پکیج 4 : راه اندازی و فعالیت های شروع راه اندازی

• قسمت 4-1: فعالیت های دایرکردن

• قسمت 4-2: راه اندازی

• قسمت 4-3: فعالیت های قبل از راه اندازی

• قسمت 4-4: تست راه اندازی و عملکرد

پکیج 3 : تجهیزات، ابزار مواد مصرفی

• قسمت 3-1: تهیه تجهیزات و ابزار

• قسمت 3-2: تهیه ابزار مصرفی

پکیج 2 : مهندسی

• قسمت 2-1: خدمات مهندسی مربوط به راه اندازی وشروع راه اندازی

• قسمت 2-2: نهایی کردن اسناد

پکیج 1: مدیریت کنترل پروژه مدیریت

● قسمت 1 -1: مدیریت مسئولیت ها

● قسمت 1-2: مدیریت و کنترل پروژه

فارسی